.

.

.

لیست قیمت اتحادیه کناف دراصفهان

نرخنامه مشخص شده طبق برآورد دقیق انجمن کنافکاران و کارشناسان کناف برآورد شده وبه تائید اتاق بازرگانی اصفهان میباشد.

۱- سقف ساده تیپ A   با مصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                                 ۴۲۰/۰۰۰  ریال

۲- سقف ساده تیپ B   با مصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                                 ۳۹۵/۰۰۰  ریال

۳- دکور ساده ( باکس ونورمخفی ) بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                  ۴۳۰/۰۰۰  ریال

۴- اجرای طرح های موج ومنهنی کناف برحسب پانل یا مترمربع  ( با توافق طرفین میباشد )

۵- دیوار     W111   ۷٫۵ cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        ۵۰۰/۰۰۰  ریال

۶- دیوار     W111   ۱۰ cm       بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        ۵۲۰/۰۰۰  ریال

۷- دیوار     W112   ۱۰ cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری (دو طرف پانل در هر طرف) ۷۷۰/۰۰۰  ریال

۸- دیوار     W112   ۱۲ cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        ۷۸۰/۰۰۰  ریال

۹- دیوار     W112   ۱۵ cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        ۸۰۰/۰۰۰  ریال

۱۰- سقف آرمسترانگ  (click ) با مصالح وستمزد اجراو بتونه کاری                                      ۳۹۵/۰۰۰  ریال

       ( قیمت تابل براساس نوع تایل متغییر است )

 

طرح های دور لوستر و طرح های ال سی دی برمبنای طرح بصورت توافقی میباشد

    (( اجرت نصب کناف کمتراز ۳۰متر مربع با توافق طرفین صورت می پذیرد . ))

مشتری گرامی :

کلیه مراجعات به منازل ومحل کار توسط کارگران جهت خدمات با ارائه کارت شناسایی اتحادیه انجام می پذیرد.

کرایه حمل مصالح از محل فروشگاه تا محل نصب بعهده خریداران وکارفرمایان میباشد.

آدرس اتحادیه : چهارباغ عباسی بازار افتخار طبقه سوم آپارتمان ۴۱۵   تلفن :  ۳۲۲۰۰۹۹۹ ۰۳۱