دیوارهای پوششی کناف ایران

ناشر

پست بر روی دی ۰۲, ۱۳۹۴

 

– معرفی و کاربرد دیوار کناف در ساختمان :

۱-۱- مرور ساختار :

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف‚ ساختارهای سریع و کارآمدی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی‚ پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان می باشند. در این ساختار از یک لایه پنل گچی یا پنل مرکب (پنل گچی پوشش شدهخ با لایه عایق) استفاده می شود.صفحات مذکور بدون زیرسازی فلزی و به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس (یا به وسیاه بتونه درزگیر کناف) مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحس یکپارچه حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ‚ کاغذدیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت.

 

این روش در شرایط زیر قابل استفاده می باشد :

  • دیوار زمینه شاقول‚ صاف‚ مستحکم‚ فاقد رطوبت و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
  • فاطله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.
  • ارتفاع پوشش کاری حداکثر ۳ متر باشد.

 

۲-۱- تشریح مزایا

بدون شک‚ مهمترین مزیت دیوارهای پوششی بدون سازه‚ عدم نیاز به اجرای زیرسازی است. این ویژگی موجب کاهش هزینه و افزایش سرعت اجرا می شود. با استفاده از این ساختار ‚می توان بدون افزایش قابل توجه وزن جداره و با کمترین فضای اشغال ‚نازک کاری و عایق کاری جداره را (آن هم تنها در یک مرحله اجرایی) انجام داد.

 

۲- اجزای ساختار

۱-۲- صفحات روکش دار گچی (پنل)

در ساختارهای دیوار پوششی بدون سازه ‚از پنل های معمولیRG یا GKB) استفاده می شود.

 

۲-۲- صفحات مرکب

این نوع صفحات‚ از ترکیب پنل های گچی با یک لایه عایق به دست می آیند. صفحات مرکب در دو نوع MW و PS تولید می شوند؛ بدین ترتیب که پنل های گچی با یک لایه عایق پشم معدنی (MW) پلی استایرن (ps) پوشش داده می شوند.(این عملیات در کارخانه صورت می گیرد) صفحات مرکب نوع MW دارای عایق صئتی و حرارتی بوده و صفحات مرک نوع PS صرفا دارای عایق حرارتی می باشند.

 

۳-۲-صفحان پرلفیکس کناف

برای نصب صفحات گچی و صفحات مرکب بر روی سطوح ساخته شده با مصالح بنایی‚ از چسی پرلفیکس کناف استفاده می شود. پرلفیکس‚ از گچ و مواد افزودنی ویژه ساخته می شود.

 

۴-۲- مواد و مصالح درزگیری و آماده سازی

این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر‚ نوار چسب جداکننده (تری فیکس)‚ سازه یا نوار محافظ گوشه (کرنربید)‚ بتونه درزگیر (فوگن فولر)‚ گچ پوششی (ماستیک) و پرایمر زیر رنگ (تیفن گروند) می باشد.

تصویر

 

 

 

انواع دیوارهای کناف :

۱- W611 دیوار پوششی ویژه نازک کاری

در این ساختار صفحات گچی توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. برای نازک کاری سریع وئ ارزان سطوح بنایی پوشش کاری نوع W611 گزینه مناسبی است.

تصویر

 

 

۲- W631 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی

در این ساختار صفحات مرکب نوع PS  توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. با استفاده از ساختار W631 ضمن نازک کاری خواص حرارتی دیوار بنایی موجود نیز به نحو چشمگیری ارتقاء می یابد.

تصویر

 

 

۵- W624 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی و صوتی

در این ساختار صفحات مرکب MW توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. با استفاده از ساختار W624 ضمن نازک کاری و عایق کاری حرارتی و صوتی دیوار بنایی به طور همزمان صورت می گیرد.

تصویر

 

 

اطلاعات عملکردی ساختارها

عایق صوتی دیوارهای پوششی W626 ‚ W623 ‚ W625 : براساس DIN 4109

 

 

مشخصات دیوار زمینه عایق صوتی   R w R عایق صوتی جانبی RLWR
جنس مصالح دیوار با اندود گچ به ضخامت ۱۰میایمتر و وزن واحد سطح حدلقل ۱۰کیلوگرم برمتر مربع (اجرا شده در یک سمت دیوار) چگالی

مصالح

(چگالی دیوار)

 

Kg/m3

ضخامت

 

 

 

mm

وزن واحد

سطح

 

 

Kg/m2

دیواربنایی

 

 

 

dB

دیوار بنایی به همراه دیوار پوششی و عایق به ضخامت ۴۰ م.م

ضخامت پنل

۲*۱۲/۵mm 12/5mm

dB

دیواربنایی

 

 

 

dB

دیوار بنایی به همراه

دیوار پوششی

 

ممتد     منقطع

dB

آجر دقیق بتن گازی

مطابق با DIN 4165

اجرا با چسب

۵۰۰

(۴۵۰)

۱۲۵

۱۷۵

۲۵۰

۳۰۰

۳۶۵

۵۶

۷۹

۱۱۳

۱۳۵

۱۶۴

۲۹

۳۳

۳۸

۴۰

۴۲

۴۷

۴۸

۵۲

۵۴

۵۶

۴۸

۴۹

۵۳

۵۵

۵۷

۳۶

۴۰

۴۵

۴۷

۵۰

۴۹

۵۲

۵۳

۵۴

۵۶

۵۷

۶۰

۶۴

۶۶

۶۸

۷۰۰

(۶۵۰)

۱۲۵

۱۷۵

۲۵۰

۳۰۰

۳۶۵

۸۱

۱۱۴

۱۶۳

۱۹۵

۲۳۷

۳۳

۳۸

۴۲

۴۴

۴۶

۴۸

۵۲

۵۶

۵۸

۶۰

۴۹

۵۳

۵۷

۵۹

۶۱

۴۰

۴۵

۵۰

۵۲

۵۵

۵۲

۵۴

۵۶

۵۷

۵۷

۶۱

۶۳

۶۷

۶۹

۷۰

آجر مجوف سبک

مطابق با DIN 105

تیپ های B ‚ A ‚ W1

اجرا با ملات سبک

۸۰۰

(۷۷۰)

۱۱۵

۱۷۵

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۱۰۰

۱۴۵

۱۹۵

۲۴۱

۲۹۱

۳۶

۴۱

۴۴

۴۷

۵۰

۵۰

۵۵

۵۸

۶۱

۶۳

۵۱

۵۶

۵۹

۶۲

۶۴

۴۳

۴۸

۵۲

۵۵

۵۷

۵۳

۵۵

۵۷

۵۷

۵۷

۶۳

۶۶

۶۹

۷۱

۷۲

آجر فشاری

آجر مجوف

آجر فشاری پرمقاومت

آجر مجوف پر مقاومت/ مطابق با DIN 105

اجر با ملات معمولی

 

 

 

 

آجر فشاری ماسه آهکی

آجر مجوف ماسه آهکی

مطابق با DIN 106

 

 

 

۱۲۰۰

(۱۱۸۰)

۱۱۵

۱۷۵

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۱۴۶

۲۱۷

۲۹۳

۳۶۴

۴۴۱

۴۱

۴۵

۵۰

۵۳

۵۸

۵۵

۵۹

۶۳

۶۵

۶۸

۵۶

۶۰

۶۴

۶۶

۶۹

۴۸

۵۳

۵۷

۶۰

۶۳

۵۵

۵۷

۵۷

۵۸

۵۸

۶۷

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۱۴۰۰

(۱۳۶۰)

۱۱۵

۱۷۵

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۱۶۶

۲۴۸

۳۳۶

۴۱۸

۵۰۶

۴۲

۴۷

۵۱

۵۶

۵۹

۵۶

۶۱

۶۴

۶۷

۶۹

۵۷

۶۲

۶۵

۶۸

۷۰

۵۰

۵۵

۵۹

۶۲

۶۵

۵۶

۵۷

۵۷

۵۸

۵۸

۶۷

۷۰

۷۲

۷۳

۷۴

۱۶۰۰

(۱۵۴۰)

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۳۸۰

۴۷۲

۵۷۲

۵۴

۵۷

۶۱

۶۶

۶۸

۷۱

۶۷

۶۹

۷۲

۶۱

۶۴

۶۷

۵۷

۵۸

۵۸

۷۲

۷۳

۷۴

۱۸۰۰

(۱۷۲۰)

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۴۲۳

۵۲۶

۶۳۸

۵۶

۶۰

۶۲

۶۷

۷۰

۷۲

۶۸

۷۱

۷۳

۶۲

۶۵

۶۸

۵۷

۵۸

۵۸

۷۳

۷۴

۷۵

 

 

بلوک مجوف بتن سبک

مطابق با DIN 18151

۸۰۰

(۸۲۰)

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۲۰۷

۲۵۶

۳۰۹

۴۴

۴۷

۵۰

۵۸

۶۱

۶۳

۵۹

۶۲

۶۴

۵۳

۵۵

۵۸

۵۷

۵۷

۵۸

۷۰

۷۱

۷۲

۱۰۰۰

(۱۰۰۰)

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۲۵۰

۳۱۰

۳۷۵

۴۷

۵۰

۵۲

۶۱

۶۳

۶۶

۶۲

۶۴

۶۷

۵۵

۵۸

۶۱

۵۷

۵۷

۵۸

۷۱

۷۲

۷۳

۱۲۰۰

(۱۱۸۰)

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۲۹۳

۳۶۴

۴۴۱

۵۰

۵۳

۵۸

۶۳

۶۵

۶۸

۶۴

۶۶

۶۹

۵۷

۶۰

۶۳

۵۷

۵۸

۵۸

۷۲

۷۳

۷۴

بلوک مجوف بتن معمولی

مطلبق با DIN 18153

۱۸۰۰

(۱۷۲۰)

۲۴۰

۳۰۰

۳۶۵

۴۲۳

۵۲۶

۶۳۸

۵۶

۶۰

۶۲

۶۷

۷۰

۷۲

۶۸

۷۱

۷۳

۶۲

۶۵

۶۸

۵۸

۵۸

۵۹

۷۳

۷۴

۷۵

بتن معمولی

مطابق با DIN 1045

۲۴۰۰

(۲۳۰۰)

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۵۵

۴۷۰

۵۸۵

۵۳

۵۸

۶۱

۶۵

۶۸

۷۱

۶۶

۶۹

۷۲

۶۰

۶۴

۶۷

۵۷

۵۸

۵۸

۷۲

۷۳

۷۴

 

 

 

 

ساختار ضخامت لایه پوششی

mm

وزن واحد سطح

Kg/m2

W623 ۱۲/۵ ۱۳
۱۲/۵*۲ ۲۳
W625 ۱۲/۵ ۱۴
W626 ۱۲/۵*۲ ۲۴

 

 

عایق صوتی دیوارهای پوششی W630 ‚ W629 ‚ W628:ساختارهای پیشنهادی کناف

 

 

ساختار ضخامت لایه پوششی

mm

وزن واحد سطح ضخامت

لایه عایق

cm

عایق صوتی R W R

 

dB

W628a ۲۵*۲ ۴۵ ۳۳
۴۰ ۴۱
۶۰ ۴۲
W628b ۵/۱۲*۲ ۲۴ ۳۰
۴۰ ۳۶
۶۰ ۳۶
۲۵*۲ ۴۶ ۳۳
۴۰ ۴۱
۶۰ ۴۲
W629 ۵/۱۲*۲ ۲۶ ۳۰
۴۰ ۳۶
۶۰ ۳۶
۵/۱۲+۲۰ ۳۴
۴۰ ۳۶
۶۰ ۳۶
۱۸+۲۵ ۴۳ ۳۳
۴۰ ۴۱
۶۰ ۴۲
۲۰*۲ ۴۲
۴۰ ۴۱
۶۰ ۴۲
۲۵*۲ ۴۸ ۳۳
۴۰ ۴۱
۶۰ ۴۲
W630 ۵/۱۲*۲ ۲۶ ۳۰
۴۰ ۳۶
۶۰ ۳۶
۱۸+۲۵ ۴۳ ۳۳
۴۰ ۴۱
۶۰ ۴۲
۲۵*۲ ۴۸ ۳۳
۴۰ ۴۱
۶۰ ۴۲

 

 


About the Author


ADD A COMMENT